Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI (4 KISIM) (1652500 KWH) BARTIN ONR.DST.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

Okunma:

07.02.2019 14:30

SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI (4 KISIM) (1652500 KWH)

BARTIN ONR.DST.K. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
 
SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI (4 KISIM) (1652500 KWH) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2019/37736

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

BOGAZ MEVKII BARTIN MERKEZ/BARTIN

b) Telefon ve faks numarası

:

3782386204 - 3782386809

c) Elektronik Posta Adresi

:

bartin.bodk@dzkk.tsk.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI (4 KISIM) 1652500 KWH
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

1.KISIM BARTIN ONARIM DESTEK K.LIĞI İÇİN = BARTIN - BOĞAZ, 2.KISIM PELİKAN TESİSLERİ K.LIĞI İÇİN =BARTIN - KARAÇAY MEVKİİ, AMASRA AKARYAKIT VE MÜHİMMAT DEPO K.LIĞI VE AMASRA AKARYAKIT VE MÜHİMMAT DEPO K.LIĞI AKARYAKIT İSKELESİ İÇİN = BARTIN - AMASRA, BARTIN TAFİCS İŞLETME VE BÖLÜK K.LIĞI İÇİN= BARTIN - BOĞAZ MEVKİİ 3.KISIM BARTIN ASKERİ GAZİNO MD.LÜĞÜ İÇİN =BARTIN - MERKEZ 4.KISIM BARTIN MERKEZ K.LIĞI İÇİN= BARTIN - MERKEZ'DİR. (DETAYLARI İDARİ ŞARTNAME SON MADDE EKİNDE YER ALAN İHTİYAÇ LİSTESİNDE BELİRTİLMİŞTİR.)

c) Teslim tarihi

:

01 Nisan 2019 saat 00:00'da (Takvim günü başlangıcı) mal teslimatına/işe başlanacaktır. Sözleşme imzalanmasını müteakip yüklenici tarafından Elektrik Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) nezdinde uzlaştırmaya ve geçişe ilişkin işlemler tamamlanarak 31 Mart 2019 saat 24.00 itibariyle aboneliklere ait okunan ilk endeksler tutanak altına alınarak işe başlanacaktır. 01 Nisan 2019-31 Aralık 2019 saat 24:00 arasında kesintisiz olarak elektrik enerjisi mal teslimi yapılacaktır. Herhangi bir gerekçe ile sözleşmenin yürürlüğe girmesinin veya EPİAŞ nezdinde yapılacak işlemlerin gecikmesi halinde EPİAŞ tarafından belirlenecek tarihte işe başlanır. 10.4. Teslim programında değişiklik 10.4.1. Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

KDZ.BÖLGE KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI KDZ.EREĞLİ / ZONGULDAK

b) Tarihi ve saati

:

28.02.2019 - 14:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'nun yürürlükteki "Elektrik Piyasası Lisansı Yönetmeliği" hükümlerine göre düzenlenmiş, Üretim Lisansı veya Tedarik Lisansı veya Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından kabul edilen eşdeğer belgeler.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı KDZ.BÖLGE KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI KDZ.EREĞLİ / ZONGULDAK adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KDZ.BÖLGE KOMUTANLIĞI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞI KDZ.EREĞLİ / ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

B.V. 2019/34

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin

1563882972.662019-07-23 14:56:12