Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
ORMAN EMVALİ İSTİFLEME HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ- BARTIN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Okunma:

17.12.2018 14:29

ORMAN EMVALİ İSTİFLEME HİZMETİ ALINACAKTIR 
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-
BARTIN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bartın Orman İşletme Müdürlüğü Bartın Orman İşletme Şefliği Merkez Satış İstif Yeri Orman Emvali
İstifi hizmet" alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2018/645044
1-İdarenin
a) Adresi : TUNA MAH. FEVZİ ÇAKMAK SOK. 74100 MERKEZ
  /BARTIN
b) Telefon ve faks numarası : 3782271029 - 3782276051
c> Elektronik Posta Adresi : umutyilmaz@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi
2-lhaie konusu hizmetin
a) Niteliği türü ve miktarı : 23.700 m3 Yapacak Odun ile 200 Ster İnce Kt, Lif Yonga   ve Yakacak Odun Orman Emvali İstif İşi.
  Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde   bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Bartın Orman İşletme Şefliği Merkez Satış İstif yeri
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 350(üç yüz elli) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Tuna  Mah. Hendekyanı Cad.292/18 Bartın  Orman    İşletme Müdürlüğü/Merkez/Bartın
b) Tarihi ve saati : 28.12.2018 -10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.  İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kumcuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafmdan
. ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın, korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
İhale konusu işin yapılabilmesi için kendi mali olma şartı aranmamakla beraber en az 2 (İki) adet Yükleyici Kepçe veya en az 2 (İki) adet Yükleyici Aparath Traktör bulundurması ve çalıştırılması zorunludur.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.0rman Emvali Yükleme İşleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Tuna Mah. Hendekyanı Cad.No:298/18 Bartın Orman İşletme Müdürlüğü/Bartın /Muhasebe Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satm almaları veya E KAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Orman İşletme Müdürlüğü/Makina İkmal Servisi adresine eklen teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ilıale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünde.n az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.  Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.
12.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
B.V. 2018/418

 

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin

1563670723.22019-07-21 03:58:43