Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

Okunma:

07.05.2018 19:40

 

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI BARTIN ASKERİ GAZİNO MÜDÜRLÜĞÜ

549 GAYRİMENKUL NUMARALI ÇEVRE FENS TELİ ONARIMI

 

HV.K.K.KH.DEST.KT.GRP.K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL

KURMAY BAŞKANLIĞI BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

 

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI BARTIN ASKERİ GAZİNO MÜDÜRLÜĞÜ 549 GAYRİMENKUL NUMARALI ÇEVRE FENS TELİ ONARIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer

almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası           :2018/198868

1-İdarenin

a) Adresi                               :INÖNÜ BULVARI 06100 BAKANLIKLAR ÇANKAYA/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :3124143120 - 3124241927

c) Elektronik Posta Adresi      :HVKKIHKOM@hvkk.tsk.tr

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı        :Fiziki çevre emniyet işlerine esas 1 (bir) adet yapım, bakım ve

                                                onarım işi.

                                                Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

                                                şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                 :Hv.K.K.lığı Bartın Askeri Gazino Müdürlüğü Amasra Yolu 8.Km. BARTIN

c) İşe başlama tarihi            :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

                                                yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                         :Yer tesliminden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                  :Hava Kuvvetleri Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı İnönü Bulvarı

                                                Bakanlıklar-Çankaya/ANKARA                                                     

b) Tarihi ve saati                  :15.05.2018 - 14:30

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt

yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası

bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak

mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği EK’inde yer alan B III Grup işler veya fens teli yapımı

veya onarımı işleri benzer iş olarak sayılacaktır.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

ihaleye girecek isteklinin; İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık bölümlerinin herhangi birinden mezun olmuş olması şartı aranacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı İnönü Bulvarı Bakanlıklar-Çankaya/ANKARA adresinden

satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı

İnönü Bulvarı Bakanlıklar-Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde

 öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

  BV-2018/161

 

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin

1563666915.512019-07-21 02:55:15