Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
BARTIN ÜNİVERSİTESİ

Okunma:

30.05.2018 12:33

 

LABORATUVAR CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

İDARİ VE MALİ İSLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM

KURUMLARI BARTIN ÜNİVERSİTESİ

 

13 Kalem Laboratuvar Cihazı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:  

İhale Kayıt Numarası           :2018/254822

1-İdarenin

a) Adresi                               :BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire

                                                Başkanlığı /Ağdacı Mh. 74100 BARTIN MERKEZ/BARTIN

b) Telefon ve faks numarası   :0378 223 53 17 - 223 53 38 - 0378 223 50 21

c) Elektronik Posta Adresi      :imidb@bartin.edu.tr

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

(varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı        :13 Kalem Laboratuvar Cihazı Alımı

                                                Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

                                                şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                       :Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi

                   

c) Teslim tarihi                                :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 60 takvim günü içerisinde              

                                                sözleşmenin 10.1.1. maddesinde belirtilen yere montaj ve kurulumu

                                                ile Teknik Şartnamede belirtilen hususların tamamının yerine

                                                getirilmesine müteakip her türlü test ve diğer ayarları yapılıp eğitimi

                                                verildikten sonra çalışır vaziyette teslim edilecektir.

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                  :Bartın Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Salonu

                                               (Ağdacı Mh -74100 - Merkez / BARTIN)                                                      

b) Tarihi ve saati                  :12.06.2018 - 14:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri:

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve malı yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye

cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler tarafından teklif edilen cihazların marka, model ve özelliklerini gösteren katalog veya

broşürlerden biri teklif zarfı içinde verilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin

tamamında %10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 15 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bartın

Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Ağdacı Mah -74100 - Merkez I BARTIN)

(Ancak; İhale dokümanlarını İdareden almak isteyenlerin öncelikle Bartın Üniversitesinin Ziraat

Bankası Bartın Şubesinde bulunan TR24 0001000052 51609669 5001 nolu hesabına doküman

bedelini yatırmaları ve buradan alacakları dekont karşılığında İdareye başvurmaları

gerekmektedir.) adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Ağdacı Mh - 74100 - Merkez I BARTIN) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir.

İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme

imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 BV-2018/182

 

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin

1563880234.782019-07-23 14:10:34