Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
BARTIN İL ÖZEL İDARESİ

Okunma:

22.05.2018 13:34

 

BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIM AŞINMA TİPİ ASFALT ALIMI (BANT ALTI)

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ/YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Bitümlü Sıcak Karışım Aşınma Tipi Asfalt Alımı (Bant Altı) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun

19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası           :2018/242225

1-İdarenin

a) Adresi                               :Kemerköprü Mah. 150. Cad. No:2 74100 Merkez BARTIN

                                                MERKEZ BARTIN

b) Telefon ve faks numarası   :3782285020 - 3782276658

c) Elektronik Posta Adresi      :bilgi@bartinozelidare.gov.tr

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

(varsa)

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı        :6700 Ton Bitümlü Sıcak karışım aşınma tipi (Bant Altı)

                                                Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari  

                                                şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                      :Yüklenicinin plentinden teslim alınacaktır. Teslim edilen bitümlü sıcak

                                                karışım (aşınma) Yüklenicinin kantarından tartılarak kantar fişleri

                                                toplamı günlük olarak İdareye bildirilecektir.

c) Teslim tarihi                                :Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren işe başlanılacak ve 60

                                                takvim günü içerisinde tamamlanacaktır.

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                  :Kemer köprü mah. 150. cad. Bartın İl Özel İdaresi-İhale Salonu                                                     

b) Tarihi ve saati                  :12.06.2018 - 10:30

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bartın İl Özel İdaresi-Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü-Akçamescit Mevkii-Topalali Şantiyesi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kemer köprü mah. 150. cad. Bartın İl Özel İdaresi-İhale

Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’iinden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

      BV-2018/172

 

 

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin

1563668501.112019-07-21 03:21:41