Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
BARTIN İL ÖZEL İDARESİ

Okunma:

21.04.2018 20:54

 

İÇME SUYU VE KANALİZASYON BORUSU SATIN ALINACAKTIR

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ/TARIMSA LHİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

 

Muhtelif Çaplarda İçme suyu ve Kanalizasyon Borusu alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası           :2018/182685

1-İdarenin

a) Adresi                               :Akçamesçit Köyü Topalali Şantiyesi Merkez / BARTIN BARTIN

                                            MERKEZ/BARTIN

b) Telefon ve faks numarası   :3782436695 - 3782436695

c) Elektronik Posta Adresi      :bilgi@bartinozelidare.gov.tr

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

(varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı        :40361 MT. MUHTELİF ÇAPLARDA İÇMESUYU VE KAALİZASYON 

                                                BORUSU ALIMI

                                                Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

                                                şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                      :Akçamesçit Köyü Topalali Şantiyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

                                                Ambarları

c) Teslim tarihi                                :SÖZLEŞME İMZALANDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 60 TAKVİM

                                                GÜNÜ İÇERİSİNDE

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                  :BARTIN İL ÖZEL İDARESİ İHALE SALONU                                                     

b) Tarihi ve saati                  :10.05.2018 - 15:30

 

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge

veya belgeler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.

İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

ADAY VEYA İSTEKLİ ADINA DÜZENLENMİŞ SANAYİ SİCİL BELGESİ

ADAY VEYA İSTEKLİ ADINA DÜZENLENMİŞ İMALAT YETERLİLİK BELGESİ (KAYITLI OLDUĞU MESLEK ODASI TARAFINDAN)

ADAY VEYA İSTEKLİ ADINA DÜZENLENMİŞ KAPASİTE RAPORU (KAYITLI OLDUĞU MESLEK ODASI TARAFINDAN)

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bartın İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın İl Özel İdaresi İhale Salonu adresine elden teslim

edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

İhale konusu mal, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamına aldırılacak olup, Yatırım Teşvik kapsamına

alındığında KDV den muaf olacağından ödemeye esas faturalar KDV siz tanzim edilecektir.

  BV-2018/140

 

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin

15636671422019-07-21 02:59:01