Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
BARTIN İL ÖZEL İDARESİ

Okunma:

11.12.2017 15:29

ARAÇ VE İŞ MAKİNELERİ İŞLETİMİ, BAKIM-ONARIMI VE YOL İŞLERİ

BARTIN İL ÖZEL İDARESİ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

ARAÇ ve İŞ MAKİNELERİ İŞLETİMİ, BAKIM-ONARIMI ve YOL İŞLERİ hizmet alımı 4734 sayılı

Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası           :2017/641323

1-İdarenin

a) Adresi                               :Kemerköprü Mah. 150. Cad. No:2 Merkez/BARTIN

b) Telefon ve faks numarası   :3782285020 - 3782276638

c) Elektronik Posta Adresi      :bilgi@bartinozeIidare.gov.tr

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı       :Denetleme, Yönetme ve Koordinasyon İşleri (1 İşçi), Araç ve İş

                                               Makinelerinin İşletimi ve Bakım-Onarım İşleri (21 İşçi), Yol Altyapı,

                                               Asfalt Bakım-Onarım İşi (13 İşçi)

                                               Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

                                               şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                 :Bartın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü hizmet

                                               sahası, atölye, şantiye alanı

c) Süresi                              :İşe başlama tarihinden itibaren 12 (on iki) aydır

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                  :Kemer köprü mah. 150. cad. Bartın İl Özel İdaresi-İhale Salonu

b) Tarihi ve saati                  :02.01.2018- 10:30

 

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Personel Çalıştırılmasına dayalı her türlü iş benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bartın İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü - Akçamescit Mevkii - Topalali Şantiyesi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kemer köprü mah. 150. cad. Bartın İl Özel İdaresi-İhale

Salonu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan

istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

                                                                                                                                            BV-2017/462

 

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin

1563879772.072019-07-23 14:02:52