Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Okunma:

06.04.2018 14:24

 

SİGORTACILIK HİZMETİ ALINACAKTIR

BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigortası hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer

almaktadır:

İhale Kayıt Numarası           :2018/166936

1-İdarenin

a) Adresi                               :Aladağ Mahallesi 40.Sokak No:2 74100 BARTIN MERKEZ/BARTIN

b) Telefon ve faks numarası   :3782277279 - 3782275220

c) Elektronik Posta Adresi      :bartinlojistik@egm.gov.tr

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı        :105 Adet Taşıt

                                               Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta ver alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

                                                şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer                 :Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube

                                                Müdürlüğü ( Aladağ Mahallesi 40. Sokak No: 2 Bartın)

c) Süresi                              :İşe başlama tarihi 01.05.2018, işin bitiş tarihi 30.04.2019

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                  :Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürü Odası Aladağ

                                               Mahallesi 40. Sokak No: 2 Bartın                                                       

b) Tarihi ve saati                  :17.04.2018-14:00

 

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İhaleye teklif veren sigorta şirketleri kendilerine. Hazine Müsteşarlığı tarafından verilmiş. Karayolu Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası branşında çalışmaya yetkili olduklarına dair ruhsatı ibraz edeceklerdir.

Acenteler ise; acentelik sözleşmesini ve poliçe kesmeye yetkili olduğunu gösterir belge sunacaktır

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortaklan, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satın alma Büro Amirliği - Aladağ Mah. 40.Sok. No:2 Bartın

adresinden satın alınabilir.

1.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü

Satınalma Büro Amirliği Aladağ Mahallesi 40. Sokak No: 2 Bartın adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan

istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 BV-2018/118

 

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin

1563879818.652019-07-23 14:03:38