Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
BARTIN ÎL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Okunma:

10.12.2017 14:53

İAŞE (PİŞMİŞ YEMEK) VEYA KUMANYA

BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

İaşe (Pişmiş Yemek) veya Kumanya alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası           :2017/647790

1-İdarenin

a) Adresi                               :Aladag Mahallesi 40.Sokak No:2 74100 BARTIN MERKEZ/BARTIN

b) Telefon ve faks numarası   :3782277279 - 3782275220

c) Elektronik Posta Adresi      :bartinlojistik@egm.gov.tr

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

(varsa)

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı        :7348 Adet İaşe (Pişmiş Yemek) veya Kumanya

                                                Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde

                                                bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri                              :Bartın Belediye sınırları içerisinde olması şartı ile; yemekler

                                               yüklenicinin kendi işyerinde yenilecek, kumanyalar ise idare personelinin

                                               sabit olarak görev aldığı noktada teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi                                :01.01.2018 tarihinde sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe

                                               başlanacak 31.12.2018 tarihine kadar devam edecektir.

 

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                  :Bartın İl Emniyet            Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Aladağ

                                               Mah. 40.Sok. No:2 Bartın

b) Tarihi ve saati                  :20.12.2017 - 14:00

 

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları

ve açıklamaları içeren doküman:

Günlük olarak yenen yemek ve alınan kumanyadan yüklenici tarafından fazladan 1 adet numune

ambalajlı bir şekilde hazırlanarak idaremize teslim edilecek ve bu kumanya 24 saat süreyle Çevik kuvvet Şube Müdürlüğü tarafından muhafaza edilecektir. 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Aladağ Mah. 40.Sok. No: 2 Bartın Emniyet Müd. Lojistik Şube Müdürlüğü Satın alma Büro Amirliği adresinden

satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü

Satın alma Büro Amirliği Aladağ Mah. 40.Sok. No:2 Bartın adresine elden teslim edilebileceği gibi,

aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif

edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme

imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Yüklenicinin, Bartın Belediye sınırları içerisinde 20 kişilik çevik kuvvet personelinin aynı anda yemek yiyebilmesine uygun bir yeri olmalıdır.

                                                                                                                                            BV-2017/461

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin

1563670181.062019-07-21 03:49:41