Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
BARTIN GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Okunma:

19.02.2018 13:13

HAVUZ KİMYASALLARI VE MALZEME

BARTIN GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Havuz Kimyasalları ve Malzeme alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası           :2018/75232

1-İdarenin

a) Adresi                               :Gölbucağı Mah. Stadyum Sok. No: 20 Bartın Merkez/BARTIN

b) Telefon ve faks numarası   :3782271053 - 3782271037

c) Elektronik Posta Adresi      :bartin@gsb.gov.tr

ç) İhale dokümanının

görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

(varsa)

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı        :15 Kalem Havuz Kimyasalları ve Malzemesi

                                                Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

                                                şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                      :Bartın Merkez Ömer Tepesi Mevkii Kapalı Yüzme Havuzu

c) Teslim tarihi                                :Yüklenici Sözleşme imzalandıktan sonra idarenin belirleyeceği 1. parti

                                                ürünleri teslim edecek olup; ürünlerin tamamı 2018 yılı içerisinde

                                                3 partide idareye teslim edilecek olup; teslim edilen ürünler kadar fatura

                                                kesilecek, her partide muayene kabul yapılacak, sonrasında kesilen

                                                faturanın ödemesi yapılacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                  :Gölbucağı Mahallesi Stadyum Sokak No:20 BARTIN                                                      

b) Tarihi ve saati                  :28.02.2018 - 10:30

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince

alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

Teklif edilen kimyasalların üretim ve/veya ithalatının İlgili Bakanlığın izni ile yapıldığını

gösteren onaylı ve geçerli izin belgeleri,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile

tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye

cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Tedarik edilecek kimyasalların ürün güvenlik bilgi formları/kullanım ve teknik karakteristiklerini gösteren belgeler sunulacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ziraat

Bankası Bartın Şubesindeki 30023372-5001 nolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

hesabına döküman satış bedeli yatırılarak İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğünden adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Bartın adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale

sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BV-2018/74

 

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin

1563881183.422019-07-23 14:26:23