Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
BARTIN GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT VE KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR

Okunma:

07.11.2017 19:39

AKARYAKIT VE KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR

BARTIN GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Akaryakıt Ürünleri ve Dökme LPG alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2017/543802

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

GÖLBUCAGI MAH. STADYUM CAD. 20 74100 BARTIN MERKEZ/BARTIN

b) Telefon ve faks numarası

:

3782271053 - 3782271037

c) Elektronik Posta Adresi

:

bartin@gsb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

KISIM 1:Akarayakıt Ürünleri 1. Motorin 9.000 Lt. 2. Kurşunsuz Benzin (95 oktan) 500 Lt. 3. Kalorifer Yakıtı 30.000 Kg. KISIM 2: Dökme LPG 1. LPG Dökme Gaz 15.000 Kg. 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

İl Müdürlüğümüz Merkez Tesislerine kalorifer yakıtı İle hizmet araçlarına akaryakıt ürünleri, Amasra İlçesi Spor Salonu (Dökme LPG) Kısım 1: Akaryakıt ürünleri (kuşunsuz benzin, motorin, kalorifer yakıtı) alım isteklilerinin, Bartın Merkez İlçe Belediye sınırları içinde yerleşik pompa istasyon sahibi olmaları zorunludur.

c) Teslim tarihi

:

İdare araçları için ihtiyacı olan akaryakıt ürünlerini yükleniciye ait Bartın Merkez İlçedeki dağıtım tesisinden peyder pey pompa teslimi şeklinde alacak, kalorifer yakıtı (fuel-oil, dökme lpg) idarenin ihtiyacına göre peyder pey tesislere yükleniciyi firmaya ait tankerle İl Müdürlüğü İl ve İlçe Spor Tesislerine teslim edilecek.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Gölbucağı Mahallesi Stadyum Sokak No:20 BARTIN

b) Tarihi ve saati

:

15.11.2017 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli bir Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşu ise, Enerji Piyasası Kurumundan alınan ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan akaryakıt dağıtım yapma ve pazarlama lisans belgeleri.
İstekli bir Akaryakıt ve dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi ise:

Teklif sahibinin bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan, Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini,
İsteklinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu Bayilik Belgesini,


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İdare gerek görürse peyderpey teslim edilecek olan Isıtma Kalorifer Yakıtından numuneleri,  yüklenici nezaretinde tutanakla teslim alacak. Testini yaptıracak, yakıtın teknik şartnamesinde belirtilen şartları taşımadığı tespit edilen yakıt depodan yüklenici tarafından aynı gün geri alıcaktır. Muayene, tahlil ve  nakliye için İdarece herhangi bir ücret ödemeyecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ziraat Bankası Bartın Şubesindeki 30023372-5001 nolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü hesabına döküman satış bedeli yatırılarak İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğünden adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Bartın adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

BV-2017/411

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin

1563879760.292019-07-23 14:02:40