Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
BARTIN GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 YILI SÜRÜCÜLÜ DİZEL BİNEK HİZMET ARACI KİRALAMA İŞİ

Okunma:

07.11.2017 19:33

2018 YILI SÜRÜCÜLÜ DİZEL BİNEK HİZMET ARACI KİRALAMA İŞİ BARTIN GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 Yılı Sürücülü Dizel Binek Hizmet Aracı Kiralama İşi, hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/538016

1-            İdarenin

: Gölbucagı Mah. Stadyum Cad. 20 74100 Bartın Merkez/Bartın : 3782271053 - 3782271037

: bartin@gsb.gov.tr

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

a)             Adresi

b)             Telefon ve faks numarası

c)              Elektronik Posta Adresi

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

2-            İhale konusu hizmetin

: 1 Adet Sürücülü Dizel Binek Hizmet Aracı Kiralama Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

: İl Müdürlüğü Hizmetinde çalıştırılacaktır.

: İşe başlama tarihi 01.01.2018, işin bitiş tarihi 31.12.2018

 

a)             Niteliği, türü ve miktarı

b)             Yapılacağı yer

c)              Süresi

3-             İhalenin

a)                                                Yapılacağı yer                 :   Gölbucağı Mah. Stadyum     Sok. No:20 BARTIN

b)                                                Tarihi ve saati     :   08.11.2017 - 10:30

4.    İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.          İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3.     İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 02.10.2014 tarih ve 29137 Resmi Gazete’ye göre “Aylık kiralama bedeli (katma değer vergisi hariç, her türlü bakım-onarım, sigorta ve benzeri giderler dahil), taşıtın Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde yer alan kasko sigortası değerinin % 2’sini aşmayacaktır.” maddesi gereğince istekliler, teklif ettikleri araçlara ilişkin marka ve model belirten bir listeyi teklif zarfında sunacaklardır. Birim fiyat teklif cetvelinde marka ve model belirtilecekse ayrıca liste sunmaya gerek kalmayacaktır. (Teklif Edilen Araç,Teknik Şartnamede ve birim fiyat teklif cetveline uygun hazırlanacaktır.)

4.1.2.     Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1.   Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2.   Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,

4.1.3.       Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.       Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5        İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6        Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2.          Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.          Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.       iş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4.          Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde; tek sözleşmeye bağlanmış her türlü araç kiralama işi.

5.            Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.             İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.             İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.          İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün Bartın Ziraat Bankası Şubesindeki 30023372-5001 nolu hesabına (TR310001000052300233725001 nolu IBAN’a) döküman bedeli yatırılarak İdari ve Mali İşler servisinden. adresinden satın alınabilir.

7.2.          İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.             Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.             İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.           İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.           Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12.           Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.          Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

BV-2017/410

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin

1563670599.842019-07-21 03:56:39