Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Okunma:

30.09.2019 12:09

BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
BARTIN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN: Belediyemiz sınırları içinde kalan İlimiz merkez ilçe
Esentepe Mahallesi, tapuda E28cl3d1a pafta, 1281 ada, 1 parsel no'lu mülkiyeti belediyemize ait
354 m2 yüzölçümlü arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre "Açık Teklif
Usulü" ile yapılacak ihale neticesinde satılacaktır. İhale 09/10/2019 Çarşamba günü Belediye
Encümeni huzurunda saat 16:00 da Belediye Meclis Salonunda yapılacak olup, arsa'ya ait
muhammen bedel 127.440,00TL+KDV, geçici teminat 3.823,20- TL'dir İhaleye katılmak için istenen
belgeler a) İhaleye başvuru dilekçesi, dilekçede Türkiye'de tebligat için adres göstermesi, b)
Şartname alındı makbuzu ve Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı
ihaleye iştirak eden tarafından kabul edildiği belirtilerek imzalanmak zorundadır.), c) Geçici Teminat,
d) Nüfus cüzdanı fotokopisi (Gerçek kişiler için), e) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış
ikametgah Belgesi (Gerçek kişiler için), f) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına
teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza sirküleri, g)
Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya
Sanayi veya Esnaf Odasmdan veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde
alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi
Dairesi ve numarası, h) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter
tasdikli imza sirküleri, ı) Belediyemize borcu bulunmadığına dair borcu yoktur yazısı, ihaleye
katılmak isteyenler gerekli evrakları ihale günü en geç saat 12.30'a kadar Bartın Belediyesi Yazı
İşleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan
müracaatlar kabul edilmeyecektir. Şartname Mali Hizmetler Müdürlüğünden 100,00.-TL ücret
karşılığında temin edilebilecektir. İlan olunur.
B.V. 2019/290

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin

1571806248.032019-10-23 07:50:48