Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Okunma:

09.05.2019 13:18

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


AKARYAKIT ÜRÜNLERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2019/196860

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Aladag Mahallesi 40.Sokak No:2 74100 BARTIN MERKEZ/BARTIN

b) Telefon ve faks numarası

:

3782277279 - 3782275220

c) Elektronik Posta Adresi

:

bartinlojistik@egm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

60.000 LT. KURŞUNSUZ BENZİN (95 OKTAN) VE 95.000 LT. MOTORİN (DİĞER)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

ATOS SİSTEMİ (AKARYAKIT TAKİP OTOMASYON SİSTEMİ) İLE YÜKLENİCİYE AİT VEYA YÜKLENİCİNİN BAĞLI OLDUĞU DAĞITIM ŞİRKETİNİN BÜNYESİNDE BULUNAN AKARYAKIT İSTASYONLARINDAN VE TEKNİK ŞARTNAME EK- B ' DE BELİRTİLEN YERLERDE İKMAL YAPILACAKTIR.

c) Teslim tarihi

:

Sözleşme konusu akaryakıt; işe başlama tarihi olan 01/07/2019'den 30/06/2020 tarihine (bu tarih dahil) kadar İdarenin ihtiyaçları doğrultusunda hizmet araçları için yüklenicinin ATOS'a sahip olan istasyonlarında, hizmet binalarında bulunan Jeneratörler ile Yer Destek Cihazları için tüm masraflar yükleniciye ait olmak üzere (Yükleme, boşaltma, nakliye vb.) idarenin talep ettiği zamanlarda teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürü Odası Aladağ Mahallesi 40. Sokak No: 2 Bartın

b) Tarihi ve saati

:

20.05.2019 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

a) İstekli Dağıtıcı ise Akaryakıt olarak tanımlanan ürünlerin dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış Dağıtıcı Lisansının aslını veya noter tasdikli suretini;

b) İstekli Akaryakıt Pazarlama Bayii ise 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış Bayi Lisansının aslını veya noter tasdikli sureti ile birlikte Dağıtıcı ile yapmış olduğu Tek Elden Satış Sözleşmesinin aslını veya noter tasdikli suretini teklif ile birlikte sunacaktır

c) İstekliler, Bartın İl Merkezi yerleşim yeri içerisinde, en az (1) (bir) adet akaryakıt istasyonunun bulunduğunu ve bu istasyonların tümünde ATOS’un mevcut olduğuna dair belgeleri teklif dosyalarında sunacaklardır.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği - Aladağ Mah. 40.Sok. No:2 Bartın adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği Aladağ Mahallesi 40. Sokak No: 2 Bartın adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

B.V. 2019/99

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin

1571044775.292019-10-14 12:19:35