Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
9 KALEM MALZEME (PLASTİK TÜKENMEZ KALEM, KURŞUN KALEM, BLOKNOT, CEPLİ DOSYA, KARTON ÇANTA, BEZ ÇANTA, ŞAPKA, KAPAKLI DİPLOMA KABI, KATLANABİLİR ÇADIR) ALIMI SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BARTIN ÜNİVERSİTESİ

Okunma:

18.06.2019 14:58

9 KALEM MALZEME (PLASTİK TÜKENMEZ KALEM, KURŞUN KALEM, BLOKNOT, CEPLİ DOSYA, KARTON ÇANTA, BEZ ÇANTA, ŞAPKA, KAPAKLI DİPLOMA KABI, KATLANABİLİR ÇADIR) ALIMI
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
9 Kalem Malzeme (Plastik Tükenmez Kalem, Kurşun Kalem, Bloknot, Cepli Dosya, Karton Çanta, Bez Çanta, Şapka, Kapaklı Diploma Kabı, Katlanabilir Çadır) Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN : 2019/280094
1-İdarenin
a) Adı :SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BARTIN ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi : AĞDACI MAHALLESİ 74100 BARTIN MERKEZ/BARTIN
c) Telefon ve faks numarası: 3782235310 - 3782235045
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 9 Kalem Malzeme (Plastik Tükenmez Kalem, Kurşun Kalem, Bloknot, Cepli Dosya, Karton Çanta, Bez Çanta, Şapka, Kapaklı Diploma Kabı, Katlanabilir Çadır) Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı: Plastik Tükenmez Kalem: 5000 Adet Kurşun Kalem : 5000 Adet Bloknot : 4000 Adet Cepli Dosya : 2000 Adet Karton Çanta: 5000 Adet Bez Çanta : 5000 Adet Şapka : 5000 Adet Kapaklı Diploma Kabı : 6000 Adet Katlanabilir Çadır : 5 Adet 
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Bartın Üniversitesi Ağdacı Yerleşkesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
ç) Süresi/teslim tarihi: Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacaktır. (Ancak tüm malzemelerin görsellerini idaremiz onayından itibaren 7 gün içinde teslim edilecektir.)
d) İşe başlama tarihi: Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 27.06.2019 - 09:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :Bartın Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Konferans Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
B.V. 2019/165

 

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin

15638817662019-07-23 14:36:06