Google+ Sayfamız Youtube Sayfamız Facebook Sayfamız
Bugun...
SGK ALACAKLARINA YAPILANDIRMA İMKANI

Okunma: 961

03.07.2017 14:28

Bartın Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklama ile 27.05.2017 tarihli ve 300078 sayılı resmi gazetede yürürlüğe giren 7020 sayılı kanun gereği Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının yeniden yapılandırılması imkânı getirildiği kaydedildi. Açıklamada yapılandırmaya ilişkin detaylı bilgilere yer verilirken vatandaşlarca merak konusu olan hususlara da değinildi.

 

Bartın Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada yapılandırmanın hangi borçları kapsadığı, neler kazandırdığı, peşin ve taksitli ödeme seçenekleri, yapılandırmanın hangi hallerde bozulacağı, yapılandırma borçlarının nasıl öğrenilebileceği, yeniden yapılandırma hakkının yitirilmesi konularında bilgiler verildi. İşte yürürlüğe giren 7020 sayılı yapılandırma kanunu hakkında bilmeniz gerekenler.

 

Yapılandırma hangi borçları kapsıyor?

 

2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin olup, İşçi, esnaf ve memurlara ilişkin sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, emekli olduktan sonra işverenin yanında çalışanların sosyal güvenlik destek primi, 30.06.2017 tarihi itibariyle ödeme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi, emekli olduktan sonra ticari faaliyet yapması nedeniyle emekli aylıklarından kesilen sosyal güvenlik destek primi (2016/Şubat itibariyle kaldırıldığından bu ay öncesi borçlar), 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar işlenen fiillere ilişkin olup, 31.8.2017 tarihine kadar tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı, 27.05.2017 tarihinden önce asılları ödenen alacakların henüz ödenmemiş olan fer’ileri, 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6 ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta primi, 2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi, 2017 yılı Mart ayı ve önceki aylara ilişkin olup, 27.5.2017 tarihine kadar tebliğ edilen, 31.03.2017 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikli inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi, işveren, sigortalı ve üçüncü şahısların iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçlar (SGK’ nın Rücu’ an alacakları), bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı (Rücu’ an alacaklarda kanuni faiz) alacakları yapılandırma kapsamına alındı.

 

Yapılandırma ne kazandırıyor?

 

Yapılandırma kapsamındaki borç asılları ile bu borçlar için ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden kanunun yayımlandığı 27.05.2017 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi Fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecek.

 

Peşin ödeme ne sağlıyor?

 

Yapılandırılmış borçların peşin/ilk taksit ödeme süresinde (31.08.2017 tarihine kadar) tamamen ödenmesi halinde hesapla­nan Yİ-ÜFE’nin %50’si silinecek, borç aslı ve hesaplanan Yİ-ÜFE’nin kalan % 50’si tahsil edilecek. Gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklar terkin edilecek.

 

Yapılandırma ne tür avantajlar sağlamaktadır?

 

Prim borçlarından dolayı sağlık hizmetlerinden faydalanamayanlar, borçlarını yapılandırmaları halinde 60 günden fazla prim borçları bulunmamak kaydıyla, borçlarının ilk taksitini ödemelerinden sonra eş ve çocukları ile birlikte sağlık hizmetlerinden faydalanmaya başlayacaklar.

 

 Borçlarını yapılandıran işverenler, borcu yoktur yazısı alabilecek, bu borçlarından dolayı haklarında icra takibi ve haciz işlemi yapılmayacak, teşviklerden yararlanabilecekler.

 

Ödeme ve taksit seçenekleri nelerdir?

 

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar için peşin veya ikişer aylık dönemler halinde 18 taksite kadar (36 ay) ödeme imkânı getirilmiştir. 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ikişer aylık dönemlerde ödenebilecek. 6 eşit taksit için %4,5, 9 eşit taksit için %8,3, 12 eşit taksit için %10,5, 18 eşit taksit için %15 oranında vade farkı uygulanacak.

 

İl özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde yirmi dört (24), otuz (30) veya azami otuz altı (36) eşit taksite kadar ödeme imkânı getirildi. 24 eşit taksit için %19,4, 30 eşit taksit için %23,8, 36 eşit taksit için % 31,8 oranında vade farkı uygulanacak.

 

Belediyeler için azami taksit sayısı 144 olup genel bütçe paylarından %40 oranı dikkate alınmaksızın (en fazla %50’ye kadar) aylık kesilecek. 144 eşit taksit için %70,3 oranında vade farkı uygulanacak.

 

Yapılandırma hangi hallerde bozulur?

 

Yapılandırılan borcunu peşin ödemeyi tercih edenler, bu tutarı 31.08.2017 tarihine kadar; taksitle ödemeyi tercih edenler ise ilk iki taksiti zamanında (birinci taksit 31.08.2017, ikinci taksit 31.10.2017 tarihine kadar) ödememeleri durumunda yapılandırmaları bozulacak.

 

Taksit tutarının % 10’u aşılmamak kaydıyla 5 TL ye kadar (bu tutar dahil) yapılmış eksik ödemeler ihlal sayılmamakta.

 

Taksitlerin ödenmemesi halinde ne olur?

 

En fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar hesaplanacak gecikme zammı ile (aylık %1,4) birlikte ödenmesi şartıyla yapılandırma bozulmayacak.

 

İdari para cezalarında % 50 indirim

 

İPC asıllarının %50’si ile bu asıllar için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde İPC asıllarının kalan %50’si ile İPC’ ye uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecek. İdari para cezası alacaklarının peşin ödenmesi halinde; gecikme cezası ve gecikme zammı yerine ödenmesi gereken Yİ-ÜFE tutarından da ayrıca %50 oranında indirim yapılacak.

 

Yapılandırma borcu nasıl öğrenilebilir?

 

İşverenler; E-bildirge uygulaması üzerinden borçlarını öğrenebilir, yapılandırma başvurusunda bulunabilir ve ödeme planlarını görüntüleyebilir. Primini kendi ödeyen 4/a sigortalılarımız; E-devlet üzerinden borçlarını öğrenebilir ve ödeme planlarını görüntüleyebilir 4/b sigortalılarımız; E-devlet üzerinden borçlarını öğrenebilir ve ödeme planlarını görüntüleyebilir 4/c işverenlerimiz ise; Kesenek Bilgi Sistemi Uygulamasından kullanıcı adı ve şifresi girmek suretiyle giriş yapacakları “Kamu İdaresi Bilgi Ekranında” bulunan “BORÇ” ve “İPC” menüsünden güncel borçlarını sorgulayabilir, “Borç Yapılandırma” menüsünden e-sigorta kanalıyla başvuruda bulunabilir ve ödeme planlarını görüntüleyebilir.

 

6736 sayılı kanundan yararlananlar dikkat!

 

31 Mayıs 2017 tarihine kadar 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılıp da ilk taksit ya da peşin seçilmiş olması halinde peşin ödemeyi yapmayanların bu kanun (6736) kapsamındaki yapılandırılmış borçları 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılamayacak.

 

6111 sayılı Kanun, 6552 sayılı Kanun ile 6736 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılan ve 27.05.2017 tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden borçlar, 7020 sayılı Kanuna göre yapılandırma kapsamında girmediğinden borçlu işverenlerin daha önce yapılandırılan borçların peşin veya taksitlerini süresinde ödemiş olmaları gerekmekte.

 

Yeniden yapılandırma hakkının yitirilmesi

 

Peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçlular, 7020 sayılı Kanun uyarınca ödemeleri gereken tutarları, en geç 31/8/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödememeleri veya aynı tarihe kadar peşin ödeme taleplerini taksitle ödeme talebine dönüştürüp ilk taksit ödemesini de yine en geç 31.8.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapmamaları halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkını kaybedecekler.

 

Taksitle ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen ilk iki taksitin süresinde (31.08.2017 ve 31.10.2017 tarihlerinde) ve tam olarak ödenmemesi halinde 7020 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacak.

 

Taksitle ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen ilk iki taksitin süresinde (31.08.2017 ve 31.10.2017 tarihlerinde) ve tam olarak ödenmesi kaydıyla, bir takvim yılı içinde yasal süresi içinde ödenmemiş veya eksik ödenmiş ikiden fazla taksitin bulunması ya da bir takvim yılında ikiden fazla olmamakla birlikte ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerin en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödenmemesi halinde, ödenmeyen taksitler yönünden 7020 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olaca.

 

7020 sayılı Kanun uyarınca, borçlarını anılan Kanuna göre taksitle ödemek amacıyla başvuruda bulunan borçlularca, 2017 yılı Ağustos ayı primlerinden başlanılarak, bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin sigorta primlerinin veya işsizlik sigortası primlerinin, çok zor durum hali olmaksızın ödenmemesi veya yasal süresi dışında ödenmesi ya da eksik ödenmesi halinde, kalan taksitler için bahse konu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacak.

 

Diğer hususlar

 

 7020 sayılı Kanunda öngörülen yapılandırma hükümlerinden yararlanmak üzere e-sigorta kanalıyla veya diğer yollarla başvuran borçluların, kapsama giren borçları nedeniyle dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri veya kanun yollarına başvurmamaları şart.  7020 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırılan borçların bankalar kanalıyla ödenmesi mümkün olduğu gibi, kredi kartı veya banka kartı ile ödenmesi de mümkün bulunmakta.

 

Etiketler:
Okuyucu Yorumları

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan sitemiz sorumlu tutulamaz.

Facebook'da Bizi Takip Edin

0.18601
0.186492019-09-22 19:44:01